Acreditació de Instituts d'Investigació Sanitària

El Ministeri de Sanitat a través del Instituto de Salud Carlos III i mitjançant el REAL DECRETO 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria , ha elaborat una guia per acreditar els instituts d'investigació sanitària (IIS). L'objectiu d'aquest Real Decret és la implantació d'un sistema de gestió integral que englobi totes les activitats de recerca que es duen a terme als instituts i fundacions de recerca sanitària vinculats a hospitals.

Tota la informació relativa es pot consultar al següent lloc web:
Etapes Acreditació

Aquesta acreditació també té com a objectius, entre d'altres:
Creació de massa crítica dels instituts i/o fundacions
Foment de sinèrgies entre centres
Gestió àgil i diferenciada de la recerca
Professionalització de la direcció científica i la direcció de gestió
La direcció per objectius i l'avaluació per resultats
Millora de la qualitat científica de les publicacions
Formació d'investigadors
Impuls de la innovació: patents, llicències, “spin offs”, etc.


Actualment, ARVOR està col·laborant amb diverses entitats de l'àmbit hospitalari, realitzant des d'assessorament per a la implantació del sistema de gestió anteriorment citat, fins el posterior manteniment d'aquest, així com les auditories internes periòdiques associades.